Curs 3. DONES I SALUT MENTAL, UNA HISTÒRIA A REVISAR (modalitat en línia) - SALUD MENTAL Y MUJER, UNA HISTORIA A REVISAR (modalidad online)

Dimarts 15 i dimecres 16 de febrer de 16.30 a 19.30h

COORDINADORA:
Remei Castelló Belda. Periodista de la Universitat de València. Coautora dels llibres Exploradores de la Ciència i del Manual d'estil per al tractament de la violència masclista i el llenguatge inclusiu en els mitjans de comunicación.

OBJECTIUS DEL CURS
El curs pretén acostar a la ciutadania la relació de les dones amb la salut mental, i vol fer-ho des d’una perspectiva feminista. Açò implica analitzar com el sistema heteropatriarcal ha influït, al llarg de la història, perquè des del sistema de salut es realitzaren abusos i practiques molt qüestionables, de manera que s’ha exercit un control sobre les dones(sobre el seu cos, sexualitat, maneres de viure, etc.) a partir de la malaltia mental i s’ha perpetuat el sistema social establit. També s’analitzarà com hui en dia les dones, que continuen presentant uns elevats índex de depressions o quadres d’ansietat, en molts casos motivats per les càrregues personals, familiars i professionals i condicionaments socials, són tractades majoritàriament amb fàrmacs que els alleugen la simptomatologia però les aboquen a una dependència i a la continuïtat del sistema.

El curs serà impartit en valencià i castellà

CONTINGUT DEL CURS
Dia 15 de febrer de 16:30 a 19:30h
Les dones i la salut mental al llarg de la història: malestars i controls socials.
Isabel Núñez Ruiz, tècnica psicòloga de la Unitat d’Igualtat UV. Especialista en violència de gènere i masclista. Pilar Domínguez Castillo, professora de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València.

Dia 16 de febrer de 16:30 a 19.30h
Efecte del dolor sobre l’estat afectiu i les addiccions: estudis en perspectiva de gènere
Lucia Hipólito Cubedo. Professora de la Universitat de València. Neurofarmacòloga, investiga els mecanismos neurbiològics subjacents a l’addicció.

Dones i Salut mental des d’una perspectiva feminista. A propòsit del llibre ‘Nueve nombres’.
Maria Huertas Zarco. Psiquiatra, feminista. Cap de Servei de Salut Mental del Dep. 09

**********
15 y 16 de febrero de 16.30 a 19.30h

COORDINA:
Remei Castelló Belda. Periodista de la Universitat de València. Coautora de los libros Exploradoras de la Ciencia y del Manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación.

OBJECTIVOS DEL CURSO
El curso pretende acercar a la ciudadanía la relación de las mujeres con la salud mental, y quiere hacerlo desde una perspectiva feminista. Esto implica analizar como el sistema heteropatriarcal ha influido, a lo largo de la historia, porque desde el sistema de salud se realizaron abusos y practicas muy cuestionables, de forma que se ha ejercido un control sobre las mujeres (sobre su cuerpo, sexualidad, maneras de vivir, etc.) a partir de la enfermedad mental y se ha perpetuado el sistema social establecido. También se analizará como hoy en día las mujeres, que continúan presentando unos elevados índices de depresiones o cuadros de ansiedad, en muchos casos motivados por las cargas personales, familiares, profesionales y los condicionamientos sociales, son tratadas mayoritariamente con fármacos que los alivian la sintomatología, pero las abocan a una dependencia y a la continuidad del sistema.

El curso será impartido en valenciano y castellano

PROGRAMA
15 de febrero de 16:30 a 19:30h
Las mujeres y la salud mental a lo largo de la historia: malestares y control social.
Isabel Núñez Ruiz, técnica psicóloga de la Unidad de Igualdad UV. Especialista en violencia de género y machista. Pilar Domínguez Castillo, profesora de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Universitat de València.

16 de febrero de 16:30 a 19:30h
Efecto del dolor sobre e estado afectivo y las adicciones: estudios en perspectiva de género
Lucia Hipólito Cubedo. Profesora de la Universitat de València. Neurofarmacóloga, investiga los mecanismos neurobiológicos subyacentes a la adicción.

Mujeres y Salud mental desde una perspectiva feminista. A propósito del libro ‘Nueve números’.
Maria Huertas Zarco. Psiquiatra, feminista. Jefe de servicio de Salud Mental del Dep. 09