S1. LLENGÜES MINORITÀRIES: DRETS I PRÀCTIQUES LINGÜÍSTIQUES - LENGUAS MINORITARIAS: DERECHOS Y PRÁCTICAS LINGÜÍSTICAS

Idioma: Anglès
Coordina/Presenta: Vicenta Tasa, Rafael Castelló i Ferran Suay. Càtedra de Drets Lingüístics, Departament de Dret Constitucional, Facultat de Dret. Universitat de València

Descripció: Aquest seminari de formació s´impartirà en Anglès i tractarà sobre els drets lingüístics i les polítiques lingüístiques de les llengües minoritàries i minoritzades, i les pràctiques dels seus usuaris. Amb les activitats planificades es busca la construcció del coneixement per part del propi estudiantat a partir dels materials proporcionats a través de dinàmiques participatives.

El programa està estructurat segons un esquema que es repetirà durant els dies de l'activitat. Comença amb una conferència temàtica, en la qual un ponent convidat desenvoluparà un plantejament. A continuació, es desenvoluparà una activitat participativa en la qual els alumnes, organitzats en grups, debatran sobre el que proposa el ponent. Aquesta dinàmica conclourà amb una proposta compartida per l'alumnat. Posteriorment, es tractarà el tema en una taula redona en la qual participaran tres professors convidats i s'inclourà l'aportació elaborada per l'alumnat en el treball en equip. El tractament conclourà amb un debat. 

L'Escola d'Estiu proposada té els següents objectius:
- educar a les generacions futures de persones de ment oberta i compromeses amb els nostres valors democràtics comuns.
- fomentar la reflexió  entorn de les pràctiques a l'aula i estimular l'ús de mètodes innovadors i participatius centrats en l'alumne.
- fomentar el multilingüisme i el respecte pels drets lingüístics dels parlants de llengües minoritàries i minoritzades.
- abordar els desafiaments socials i millorar la visió d'una societat oberta per als ciutadans europeus del demà.

Programa: 
DILLUNS 18 DE JULIOL
  - 9.00-9.45: CONFERÈNCIA. Drets humans internacionals i llengües – La història incompleta. Prof. Fernand de Varennes, relator especial de les Nacions Unides per a les minories
- 9.45-10.15: DEBAT
- 10.15-10.45: Obertura del curs
- 10.45-11.00: PAUSA CAFÉ
- 11.00-13.30: TREBALL EN EQUIP. Drets lingüístics, l´arribada tardana a la festa dels drets humans?
- 13.30-16.00: DINAR
-16.00-17.00: TAULA REDONA. Que podem esperar de les institucions internacionals? Fernand de Varennes (ONU) i Davyth Hicks (ELEN)
- 17.00-17.30: DEBAT
- 18.00-22.30: ACTIVITAT CULTURAL. Temps lliure i concert  

DIMARTS 19 JULIOL

- 9.00-9.45: CONFERÈNCIA: Avaluant les polítiques lingüístiques. Prof. Rob Dunbar (Universitat d´Edimburg)
- 9.45-10.15: DEBAT
- 10.15-11.00: PAUSA CAFÈ
- 11.00-13.30: EQUIP DE TREBALL. A què deuen contribuir unes polítiques lingüístiques efectives?
- 13.30-16.00: DINAR
-16.00-17.00: TAULA RODONA. Avaluació de les polítiques lingüístiques. Elin Haf Gruffydd Jones i Rob Dunbar 
- 17.00-17.30: DEBAT
- 18.00-22.30: ACTIVITAT CULTURAL. Nucli històric (Palau dels Borgia)  

DIMECRES 20 DE JULIOL
- 9.00-9.45: CONFERÈNCIA. Mitjans de comunicació en llengua minoritària: garantir l´espai mediàtic de les nostres llengües. Dr. Davyth Hicks (ELEN)
- 9.45-10.15: DEBAT
- 10.15-11.00: PAUSA CAFÈ
- 11.00-13.30: EQUIP DE TREBALL. Són viables els mitjans de comunicació en llengua minoritària en un món mediàtic globalitzat?
- 13.30-16.00: DINAR
-16.00-17.00: TAULA RODONA. Els mitjans de comunicació de masses a través de les llengües minoritàries. Dòmhnall MacNèill (CnaG) i Tore Cubeddu (EjaTV)
- 17.00-17.30: DEBAT
- 18.00-22.30: ACTIVITAT CULTURAL. Temps lliure i concert  

DIJOUS 21 DE JULIOL

- 9.00-9.45: CONFERÈNCIA: El rol de la ECRML en la implementació dels drets lingüístics. Prof. Vesna Crnić-Grotić (ECRML COMEX)
- 9.45-10.15: DEBAT
- 10.15-11.00: PAUSA CAFÈ
- 11.00-13.30: EQUIP DE TREBALL. Són efectius els drets lingüístics?
- 13.30-16.00: DINAR
-16.00-17.00: TAULA REDONA. Com podem exercir els drets que ja tenim? Mirjam Vellinga (Afuk) i Conchúr Ó Giollagáin (Soillse,UHI) 
- 17.00-17.30: DEBAT
- 18.00-22.30: ACTIVITAT CULTURAL. Centre històric (Centre ciutat)  

DIVENDRES 22 JULIOL

- 9.00-9.45: CONFERÈNCIA. L´assertivitat lingüística: una perspectiva europea. Prof. Ferran Suay (UV)
- 9.45-10.15: DEBAT
- 10.15-10.30: PAUSA CAFÉ
- 10.30-12.00: PRESENTACIÓ. ESCOLTA Projecte Erasmus Plus i diàleg amb ONGs de Llengua Valenciana

Entitats Col·laboradores. ORGANITZA I PATROCINA: Càtedra de Drets Lingüístics. Universitat de València. COL.LABORA: ELEN. European Language Equality Network

                                                                                        *****

Idioma: Inglés
Coordina/Presenta: Vicenta Tasa, Rafael Castelló y Ferran Suay. Cátedra de Derechos Lingüísticos, Departamento de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho. Universitat de València

Descripción: Este seminario de formación se impartirá en inglés y tratará sobre los derechos lingüísticos y las políticas lingüísticas de las lenguas minoritarias y minorizadas, y las prácticas de sus usuarios. Con las actividades planificadas se busca la construcción del conocimiento por parte del propio estudiantado a partir de los materiales proporcionados a través de dinámicas participativas.

El programa está estructurado según un esquema que se repetirá durante los días de la actividad. Empieza con una conferencia temática, en la cual un ponente invitado desarrollará un planteamiento. A continuación, se desarrollará una actividad participativa en la cual los alumnos, organizados en grupos, debatirán sobre lo que propone el ponente. Esta dinámica concluirá con una propuesta compartida por el alumnado. Posteriormente, se tratará el tema en una mesa redonda en la cual participarán tres profesores invitados y se incluirá la aportación elaborada por el alumnado en el trabajo en equipo. El tratamiento concluirá con un debate.

La Escuela de Verano propuesta tiene los siguientes objetivos:
- educar a las generaciones futuras de personas de mente abierta y comprometidas con nuestros valores democráticos comunes.
- fomentar la reflexión en torno a las prácticas en el aula y estimular el uso de métodos innovadores y participativos centrados en el alumno.
-  fomentar el multilingüismo y el respeto por los derechos lingüísticos de los hablantes
-  Abordar los desafíos sociales y mejorar la visión de una sociedad abierta para los ciudadanos europeos del mañana.

Programa:
 LUNES 18 DE JULIO
 - 9.00-9.45: CONFERENCIA. Derechos humanos internacionales y lenguas - La historia incompleta Prof. Fernand de Varennes, relator especial de las Naciones Unidas para las minorías
- 9.45-10.15: DEBATE
- 10.15-10.45: Apertura del curso
- 10.45-11.00: PAUSA CAFÉ
- 11.00-13.30: TRABAJO EN EQUIPO. ¿Derechos lingüísticos, la llegada tardía a la fiesta de los derechos humanos?
- 13.30-16.00: COMIDA
-16.00-17.00: MESA REDONDA. ¿Qué podemos esperar de las instituciones internacionales? Fernand de Varennes (ONU) y Davyth Hicks (ELEN)
- 17.00-17.30: DEBATE
- 18.00-22.30: ACTIVIDAD CULTURAL. Tiempo libre y concierto  

MARTES 19 JULIO

- 9.00-9.45: CONFERÉNCIA. Evaluando las polítiques lingüísticas. Prof. Rob Dunbar (Universidad de Edimburgo)
- 9.45-10.15: DEBATE
- 10.15-11.00: PAUSA CAFÉ
- 11.00-13.30: TRABAJO EN EQUIPO. ¿A qué deben contribuir unas políticas lingüísticas efectivas?
- 13.30-16.00: COMIDA
-16.00-17.00: MESA REDONDA. Evaluación de las políticas lingüísticas. Elin Haf Gruffydd Jones i Rob Dunbar 
- 17.00-17.30: DEBATE
- 18.00-22.30: ACTIVIDAD CULTURAL. Centro histórico (Palacio de los Borgia)  

MIÉRCOLES 20 DE JULIO

- 9.00-9.45: CONFERÉNCIA. Medios de comunicación en lengua minoritaria: garantizar el espacio mediático de nuestras lenguas. Dr. Davyth Hicks (ELEN)
- 9.45-10.15: DEBATE
- 10.15-11.00: PAUSA CAFÉ
- 11.00-13.30: EQUIPO DE TRABAJO. ¿Son viables los medios de comunicación en lengua minoritaria en un mundo mediático globalizado?
- 13.30-16.00: COMIDA
-16.00-17.00: MESA REDONA. Los medios de comunicación de masas a través de las lenguas minoritaries. Dòmhnall MacNèill (CnaG) y Tore Cubeddu (EjaTV)
- 17.00-17.30: DEBATE
- 18.00-22.30: ACTIVIDAD CULTURAL. Tiempo libre y concierto  

JUEVES 21 DE JULIO

- 9.00-9.45: CONFERÉNCIA. El rol de la ECRML en la implementación de los derechos lingüísticos. Prof. Vesna Crnić-Grotić (ECRML COMEX)
- 9.45-10.15: DEBATE
- 10.15-11.00: PAUSA CAFÉ
- 11.00-13.30: TRABAJO EN EQUIPO. ¿Son efectivos los derechos lingüísticos?
- 13.30-16.00: COMIDA
-16.00-17.00: MESA REDONDA. ¿Cómo podemos ejercer los derechos que ya tenemos? Mirjam Vellinga (Afuk) i Conchúr Ó Giollagáin (Soillse,UHI) 
- 17.00-17.30: DEBATE
- 18.00-22.30: ACTIVIDAD CULTURAL. Centro histórico (Centro ciudad)  

VIERNES 22 JULIO
 
- 9.00-9.45: CONFERÉNCIA. La asertividad lingüística: una perspectiva europea. Prof. Ferran Suay (UV)
- 9.45-10.15: DEBATE
- 10.15-10.30: PAUSA CAFÉ

Entidades Colaboradoras. ORGANIZA Y PATROCINA: Cátedra de Derechos Lingüísticos. Universitat de València. COLABORA: ELEN. European Language Equality Network