S5. CONFLICTES MEDIAMBIENTALS EN ESPAIS RURALS: PROBLEMÀTIQUES Y REPTES A ESPANYA I AMÈRICA LLATINA (Modalitat presencial)

Idioma: Castellà
Coordina/Presenta: Iván Portugués, Departament de Geografia. Universitat de València, i Maria Sánchez, Recartografias  

Descripció:
L'actual creixement demogràfic, però sobretot econòmic i tecnològic, ha magnificat la necessitat de les societats capitalistes de proveir-se de recursos naturals o minerals, així com d'energia, a través de combustibles fòssils, però també de fonts renovables. Aquesta explotació de recursos no sols genera cicatrius físiques en el planeta, sinó també un impacte advers en la població. És per això que parlem d'una veritable eclosió de conflictes soci-ambientals. 
Aquest seminari tracta alguns conflictes relacionats amb l'explotació de recursos en espais rurals d'Espanya i Amèrica Llatina, com la instal·lació de macrogranges o de parcs eòlics i solars, la implantació d'agricultures industrials, l'extracció minera o els aprofitaments abusius d'aigües subterrànies. Així mateix, planteja els reptes a fi d'aconseguir una transformació soci-ecològica que permeti preservar l'equilibri natural i social dels diferents territoris. El curs està organitzat pel Diploma d'Especialització en canvi Climàtic i Sostenibilitat Ambiental (DICCSA), un postgrau crític, pioner, aplicat i multidisciplinari, únic en la Comunitat Valenciana.
 

Programa: 

-10-10.15h: Presentació del Seminari. Iván Portugués, Departament de Geografia. Universitat de València -10.15-11.15h: El medi rural a Espanya: el perill fantasma de la despoblació Maria Sánchez, Recartografias -11.45-12.45h: Agroindústria i macrogranges: globalització de l'extractivisme i explotació animal. Amanda Subiela. Amics de la Terra. València
-12.45-13.45h: Abandonament i recuperació d'agrosistemes a Espanya. José Maria Rey, Departament de Ciències de la Vida. Universidad de Alcalá de Henares
-16-17h: Dessecant Espanya: conseqüències socioeconòmiques de la sobreexplotació dels aqüífers. Iván Portugués, Departament de Geografia. Universitat de València 17-18h: Observatori ambiental de projectes miners: sistemes per a l'anàlisi de la informació pública de gestió ambiental a Xile. Piroska Ángel. Pontificia Universidad Católica de Chile, IEUT
-18.30-19.30h: Impactes i transformacions a l'agricultura llatinoamericana: despeses, transferències i relacions biofísiques actuals i futures. Walter Pengue. Universidad de Buenos Aires
-19.30-19.45h: Conclusions. Maria Sánchez. Recartografias.  

Entitats Col·laboradores.
COL.LABORA: Diploma d'Especialització en Canvi Climàtic i Sostenibilitat Ambiental (Re)Cartografias
 
                                                                     ****
Idioma: Castellano
Coordina/Presenta: Iván Portugués, Departamento de Geografía. Universitat de València, y Maria Sánchez, Recartografias  

Descripción: El actual crecimiento demográfico, pero sobre todo económico y tecnológico, ha magnificado la necesidad de las sociedades capitalistas de proveerse de recursos naturales o minerales, así como de energía, a través de combustibles fósiles, pero también de fuentes renovables. Esta explotación de recursos no sólo genera cicatrices físicas en el planeta, sino también un impacto adverso en la población. Es por esto que hablamos de una verdadera eclosión de conflictos socioambientales.  

Este seminario trata algunos conflictos relacionados con la explotación de recursos en espacios rurales de España y América Latina, como la instalación de macrogranjas o de parques eólicos y solares, la implantación de agriculturas industriales, la extracción minera o los aprovechamientos abusivos de aguas subterráneas. Asimismo, plantea los retos en aras de conseguir una transformación socio-ecológica que permita preservar el equilibrio natural y social de los distintos territorios. El curso está organizado por el Diploma de Especialización en Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental (DICCSA), un posgrado crítico, pionero, aplicado y multidisciplinar, único en la Comunitat Valenciana. Año/Edición 2022    

Programa: 
-10-10.15h: Presentación del Seminario. Iván Portugués, Departamento de Geografía. Universitat de València
-10.15-11.15h: El medio rural en España: el peligro fantasma de la despoblación Maria Sánchez, Recartografias.
-11.45-12.45h: Agroindustria y macrogranjas: globalización del extractivismo y explotación animal. Amanda Subiela. Amigos de la Tierra. València
-12.45-13.45h: Abandono y recuperación de agrosistemes en España. José Maria Rey, Departamento de Ciencias de la Vida. Universidad de Alcalá de Henares
-16-17h: Desecando España: consecuencias socioeconómicas de la sobreexplotación de los acuíferos. Iván Portugués, Departamento de Geografía. Universitat de València
-17-18h: Observatorio ambiental de proyectos mineros: sistemas para el análisis de la información pública de gestión ambiental en Chile. Piroska Ángel. Pontificia Universidad Católica de Chile, IEUT
-18.30-19.30h: Impactos y transformaciones a la agricultura latinoamericana: gastos, transferencias y relaciones biofísicas actuales y futuras. Walter Pengue. Universidad de Buenos Aires
-19.30-19.45h: Conclusiones. Maria Sánchez. Recartografias.  

Entidades Colaboradoras.
COLABORA: Diploma de Especialización en cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental (Re)Cartografias