S11. LA UNIÓ EUROPEA DESPRÉS DE LA PANDÈMIA - LA UNIÓN EUROPEA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Idioma: Castellà
Coordina/Presenta: Antonio Bar Cendón, Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la UV

Descripció: 
Aquest seminari tracta d'analitzar els reptes i problemes que afronta la UE després de la pandèmia del Coronavirus, però també després de la guerra d'Ucraïna, que va esclatar el 24 de febrer de 2022 i les conseqüències del qual de tota mena –polítiques, econòmiques, socials i de seguretat– han vingut a agreujar la situació i a accentuar encara més alguns dels problemes que la pandèmia havia ja provocat. Problemes dels quals la UE començava ja a recuperar-se d'una manera lenta, gràcies precisament a les importants mesures econòmiques de recuperació i resiliència –el pla “Següent Generació”– que la UE va adoptar al juliol de l'any 2020, però que requereixen encara de noves mesures per a poder superar la greu crisi provocada per la guerra.

Així, les deu conferències del seminari s'ocupen de temes com ara la descripció del conflicte d'Ucraïna, el seu origen i les seves possibles sortides, i la posició de la UE sobre aquest tema; la Conferència sobre el futur de la UE i la possible reforma de la Unió; els problemes relatius a la defensa dels valors de la UE, especialment pel que fa a l'Estat de Dret; la política de defensa de la UE davant els nous desafiaments; la relació de la UE amb els països del Magreb; el paper de l'educació en el desenvolupament de la cultura democràtica en el si de la UE; el desenvolupament de les polítiques d'igualtat a l'UE; la defensa dels drets fonamentals i els reptes que aquests afronten en el si de la UE; la política de medi ambient i el Pacte Verd de la UE; i la governança econòmica de la UE en la situació actual i les seves possibles reformes.

En definitiva, el seminari pretén ser una activitat dinàmica i servir per a establir un diàleg intens entre els conferenciants i els assistents sobre la situació actual de la UE, el seu futur, i els desafiaments que aquesta ha d'afrontar.

Programa: 

DIJOUS 21 DE JULIOL
-09-09.15h: Inauguració del seminari. Antonio Bar Cendón, Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la UV
-09.15-10.30: La Guerra d'Ucraïna i la UE: Orígens, conseqüències i possibles eixides al conflicte. Antonio Bar Cendón, Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la UV
-11-12.15h: L'Estat de Dret en la UE: problemes y solucions possibles? Susana Sanz Caballero, Departament de Dret Internacional del CEU Cardenal Herrera de València
-12.15-13.30h:La conferència sobre el futur de la UE: reforma o continuïtat? Domènec Ruiz Devesa. Diputat al Parlament Europeu
-15.30-16.45h: La defensa de la UE: Rússia i altres desafiaments. Juan Montenegro. Tinent General, exrepresentant Militar davant el Comité Militar de la OTAN i davant el Comité Militar de la UE
-17.15-18.30h: La frontera sur de la UE: cooperació o confrontació? Ignacio Cembrero. Periodista

DIVENDRES 22 DE JULIOL
-09-10.30h: La UE i el desenvolupament de la cultura democràtica: una perspectiva des de l'educació. Tamar Shuali Trachtenberg, departament d'Educació de la UCV, i Clara Centeno, Investigadora Sènior, Comissió Europea
-11-12.15h: Les polítiques d'igualtat de la UE. Marcela Jabbaz, Departament de Sociologia i Antropologia Social de la UV. Institut Universitari d'Estudis de  les Dones de la UV
-12.15-13.30h: Els drets fonamentals i el marge d'apreciació a la UE: amenaces i oportunitats per a la seua protecció efectiva. Mónica Martínez-López. Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la UV -15.30-16.45h: La política de medi ambient i el Pacte Verd de la UE. Ismael Aznar Cano, Director General de Qualitat i Avaluació Ambiental. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
-17.15-18.30h: La governança econòmica de la Unió Europea: Situació actual i possibles reformes. Álvaro Anchuelo. Departament d'Economia Aplicada. Universidad de Alcalá    

Entitats Col·laboradores.
ORGANITZA:  Projecte Open Europe
 

                                                                ***
Idioma: Castellano
Coordina/Presenta: Antonio Bar Cendón, Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la UV. Catedrático Jean Monnet "ad person".

Descripción:
Este seminario trata de analizar los retos y problemas que afronta la UE tras la pandemia del Coronavirus, pero también tras la guerra de Ucrania, que estalló el 24 de febrero de 2022 y cuyas consecuencias de todo tipo –políticas, económicas, sociales y de seguridad– han venido a agravar la situación y a acentuar aún más algunos de los problemas que la pandemia había ya provocado. Problemas de los cuales la UE comenzaba ya a recuperarse de una manera lenta, gracias precisamente a las importantes medidas económicas de recuperación y resiliencia –el plan “Siguiente Generación”– que la UE adoptó en julio del año 2020, pero que requieren aún de nuevas medidas para poder superar la grave crisis provocada por la guerra.

Así, las diez conferencias del seminario se ocupan de temas tales como la descripción del conflicto de Ucrania, su origen y sus posibles salidas, y la posición de la UE al respecto; la Conferencia sobre el futuro de la UE y la posible reforma de la Unión; los problemas relativos a la defensa de los valores de la UE, en especial en lo que se refiere al Estado de Derecho; la política de defensa de la UE ante los nuevos desafíos; la relación de la UE con los países del Magreb; el papel de la educación en el desarrollo de la cultura democrática en el seno de la UE; el desarrollo de las políticas de igualdad en el UE; la defensa de los derechos fundamentales y los retos que estos afrontan en el seno de la UE; la política de medioambiente y el Pacto Verde de la UE; y la gobernanza económica de la UE en la situación actual y sus posibles reformas.

En definitiva, el seminario pretende ser una actividad dinámica y servir para establecer un diálogo intenso entre los conferenciantes y los asistentes sobre la situación actual de la UE, su futuro, y los desafíos que esta ha de afrontar.  

Programa: 

JUEVES 21 DE JULIO
-09-09.15h: Inauguración del seminario. Antonio Bar Cendón, Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la UV
-09.15-10.30: La Guerra de Ucrania y la UE: Orígenes, consecuencias y posibles salidas al conflicto. Antonio Bar Cendón, Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la UV
-11-12.15h: El Estado de Derecho en la UE: problemas y soluciones ¿posibles? Susana Sanz Caballero, Departamento de Derecho Internacional Público del CEU Cardenal Herrera de València
-12.15-13.30h: La conferencia sobre el futuro de la UE: ¿reforma o continuidad? Domènec Ruiz Devesa. Diputado en el Parlamento Europeo
-15.30-16.45h: La defensa de la UE: Rusia y otros desafíos. Juan Montenegro. Teniente General, exrepresentante Militar ante el Comité Militar de la OTAN y ante el Comité Militar de la UE
-17.15-18.30h: La frontera sur de la UE: ¿cooperación o confrontación? Ignacio Cembrero. Periodista

VIERNES 22 DE JULIO

-09-10.30h: La UE y el desarrollo de la cultura democrática: una perspectiva desde la educación. Tamar Shuali Trachtenberg, departamento de Educación de la UCV, y Clara Centeno, Investigadora Senior, Comisión Europea
-11-12.15h: Las políticas de igualdad de la UE. Marcela Jabbaz, Departamento de Sociología y Antropología Social de la UV. Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la UV
-12.15-13.30h: Los derechos fundamentales y el margen de apreciación en la UE: amenazas y oportunidades para su protección efectiva. Mónica Martínez-López. Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la UV
-15.30-16.45h: La política de medio ambiente y el Pacto Verde de la UE. Ismael Aznar Cano, Director General de Calidad y Evaluación Ambiental. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. -17.15-18.30h: La gobernanza económica de la Unión Europea: Situación actual y posibles reformas. Álvaro Anchuelo. Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Alcalá

Entidades Colaboradoras.
ORGANIZA: Projecte Open Europe