S13. L'ÈTICA DE LES CURES EN L'ERA DE LA INFORMACIÓ - LA ÉTICA DE LOS CUIDADOS EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN

Idioma: Castellà
Coordina/Presenta: Anabel Fotre, Departament d´Estadística i Investigació Operativa de la UV. Directora de la Càtedra Bretxa Digital de Gènere de la UV.  

Descripció:

En un món cada vegada més informatitzat com el nostre, moltes de les tasques que necessitem exercir en el nostre dia a dia acaben estant relacionades i supeditades a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Això inclou, per descomptat, les tasques de cura cap a la nostra persona i cap a les persones que ens envolten. En aquest sentit, la pandèmia associada a la COVID-19 no ha fet més que agreujar i posar de manifest l'impacte que tenen les TIC en la nostra societat, tant a nivell econòmic com social, evidenciant les conseqüències negatives de la falta d'accés a aquestes tecnologies i exposant la importància de la bretxa digital, especialment accentuada en els col·lectius més vulnerables. Abordar aquesta situació prevenint els biaixos i discriminacions planteja molts desafiaments i no pot dependre únicament de la implicació dels usuaris i usuàries si no que requereix d'un canvi social holístic que exigeixi a les entitats públiques i privades fer un millor ús de les noves tecnologies i incorporar una major Diversitat, Equitat i Inclusió que garanteixi un accés equitatiu a les TIC.

Tancar la bretxa digital no serà possible tret que comencem a centrar-nos en tots els aspectes del desenvolupament de programari, posant a les persones en el centre del procés. I fins i tot menys si no observem el procés des de totes les perspectives involucrades. Parlem d'incorporar l'Ètica de les cures des del desenvolupament de programari i els algorismes matemàtics subjacents, però, també, des del dret, l'economia, l'educació. Canviar el desenvolupament de programari cap a un model centrat en el social ajudarà a conformar l'Agenda 2030 sense deixar a ningú enrere sense importar el seu gènere, edat, o qualsevol altra situació personal, en aquest món cada vegada més digital.  

Programa: 

-10.45-11h: Presentació del seminari. Anabel Fotre, Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UV. Directora de la Càtedra Bretxa Digital de Gènere de la UV.
-11-12h: Ètica de les cures des del desenvolupament del software. Silvia Rueda Pascual. Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
-12-13h: Ètica de les cures des de l'educació. Victoria Vázquez. Departament de Teoria de l'Educació de la UV
-12-14h: Ètica de les cures des del dret. Ruth Mestre i Mestre. Departament de Filosofia del Dret i la Política de la UV
-16-17h: Ètica de les cures des de l'economia. José Antonio Álvarez-Jareño. Departament d'Economia de la UV
-17-18h: Ètica de les cures des de les matemàtiques. Anabel Fotre, Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UV. Ruth Mestre i Mestre. Departament de Filosofia del Dret i la Política de la UV
-16-17h: Ètica de les cures des de l'economia. José Antonio Álvarez-Jareño. Departament d'Economia de la UV 17-18h: Ètica de les cures des de les matemàtiques. Anabel Forte, Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UV.  

Entitats Col·laboradores.
Càtedra Bretxa Digital de Gènere
 

***
Idioma: Castellano
Coordina/Presenta: Anabel Fotre, Departamento de Estadística y Investigación Operativa de la UV. Directora de la Cátedra Brecha Digital de Género de la UV.

Descripción:
En un mundo cada vez más informatizado como el nuestro, muchas de las tareas que necesitamos desempeñar en nuestro día a día acaban estando relacionadas y supeditadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esto incluye, por supuesto, las tareas de cuidado hacia nuestra persona y hacia las personas que nos rodean. En ese sentido, la pandemia asociada a la COVID-19 no ha hecho más que agravar y poner de manifiesto el impacto que tienen las TIC en nuestra sociedad, tanto a nivel económico como social, evidenciando las consecuencias negativas de la falta de acceso a estas tecnologías y exponiendo la importancia de la brecha digital, especialmente acentuada en los colectivos más vulnerables. Abordar esta situación previniendo los sesgos y discriminaciones plantea muchos desafíos y no puede depender únicamente de la implicación de los usuarios y usuarias si no que requiere de un cambio social holístico que exija a las entidades públicas y privadas hacer un mejor uso de las nuevas tecnologías e incorporar una mayor Diversidad, Equidad e Inclusión que garantice un acceso equitativo a las TIC.

Cerrar la brecha digital no será posible a menos que comencemos a centrarnos en todos los aspectos del desarrollo de software, poniendo a las personas en el centro del proceso. Y aun menos si no observamos el proceso desde todas las perspectivas involucradas. Hablamos de incorporar la Ética de los cuidados desde el desarrollo de software y los algoritmos matemáticos subyacentes, pero, también, desde el derecho, la economía, la educación. Cambiar el desarrollo de software hacia un modelo centrado en lo social ayudará a conformar la Agenda 2030 sin dejar a nadie atrás sin importar su género, edad, o cualquier otra situación personal, en este mundo cada vez más digital.

Programa: 

-10.45- 11h: Presentación del seminario. Anabel Forte, Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la UV. Directora de la Cátedra Brecha Digital de Género de la UV.
-11-12h: Ética de los cuidados desde el desarrollo del software. Silvia Rueda Pascual. Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
-12-13h: Ética de los cuidados desde la educación Victoria Vázquez. Departamento de Teoría de la Educación de la UV 12-14h: Ética de los cuidados desde el derecho Ruth Mestre i Mestre. Departamento de Filosofía del Derecho y la Política de la UV
-16-17h: Ética de los cuidados desde la economía José Antonio Álvarez-Jareño. Departamento de Economía de la UV
-17-18h: Ética de los cuidados desde las matemáticas Anabel Forte, Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la UV.  

Entidades Colaboradoras.
Cátedra Brecha Digital de Género. Universitat de València