Impacto social de la tutela civil de las personas con discapacidad

La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, ha dut a terme una extensa labor de modificació de l'articulat del Codi civil. Transcorreguts gairebé 3 anys de la publicació de la Llei, resulta necessari efectuar una anàlisi de l'estat de la qüestió per a veure si la mateixa s'està complint efectivament o si, per contra, no s'ha produït encara el necessari canvi de mentalitat i enfocament en les instàncies judicials. Per a això, s'abordaran, des d'una perspectiva civil i fonamentalment pràctica (com ho demostra l'elenc de ponents), diverses qüestions que tenen a veure amb l'aplicació de la Llei 8/2021 a l'efecte de comprovar si a través d'ella s'han aconseguit els desitjables canvis en l'autonomia d’aquelles persones afectades per discapacitats menys severes.